Онлайн книжарница

събота, 6 март 2010 г.

Дарете Автора


Поради проявеният интерес от страна на читатели търся спонсори, които биха желали да подпомогнат трето издание на сборника "Човек без магия"
Първа инвестиционна банка АД, банков код -
IBAN - BG55 FINV 9150 1015 4072 61
BIC: FINVBGSF
Ради Радев


Човек без магия
сборник — научна фантастика, фентъзи
автор: Ради Радев

Издателски данни:
Издадено в: България
Език: български
Кога: 2009 г.
Формат: 10x15 sm.
Страници: 152
Бележки: Второ преработено и допълнено издание
Съдържание:
Експерименти във всички посоки - Предговор от Никола Кесаровски
Стратегия в абстрактно време
Мокро време
Сеансът
Изповед
Как Aонгус стaна крал
Когато падна ангелът
Магазин за злоба
Човек без магия
Камъни
Убиец на кошмари
Грижовна дъщеря
Загадката на цар Соломон


Second edition is out of print. I am looking for a publisher or an agent

A man without magic
Collection - science fiction, fantasy
Author: Radi Radev

Publishing information:
Published in: Bulgaria
Language: Bulgarian
When: 2009
Format: 10x15 sm.
Pages: 152
Notes: Second, revised and expanded edition

Contents:
Experiments in all directions - Introduction
by Nicola Kesarovski
Strategy in the abstract time
Wet weather
Seance
Confession
How Aongus become a King
When angel falling
Shop malice
A man without magic
Stones
Slayer of Nightmares
Caring daughter
The mystery of King Solomon
Readers have expressed interest in purchasing the book when a third edition is issued.


споделяне на връзка

Няма коментари: